خجالتس  س س سل  سل سلام

واقعا شرمنده ام،مرحوم امین پور اینطور میگن که:

...ناگهان چقدر زود دیر میشود

ومن به عنوان کوچکترین شاگردشون،در این لحظه،این به ذهنم میرسه که:

از من اگر رنجی به دلها نشست/عفو کنید حقیر را،لحظه ها بی محابا گذشت

ابتدا امتحان و درس و سپس مراسم ازدواج/ کانچنان هواسم ببرد،که ای داد عمر گذشت

 

هوراوقتی بعد از گذشت این همه روز برگشتم و با محبت ها و نظراتتون روبرو شدم به شدت مشعوف شدم و از صمیم دل خواستم تا همچنان تو این دنیای مجازی باهاتون در ارتباط باشم.

تک تک لحظه هاتون سبز ودرخت عمرتون پر بار